Algemene voorwaarden  

(toepasselijk behoudens bijzondere voorwaarden op de voorzijde)

1. AFSLUITING EN VERBREKING

a) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en door ons ondertekend, zijn onze algemene voorwaarden steeds van toepassing en primeren zij boven de eventuele voorwaarden van onze medecontractant. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van het contract, zullen deze laatste primeren.

b) Bestellingen of opdrachten aanvaard door agenten, tussenpersonen, vertegenwoordigers of om het even welke andere aangestelden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege

d) In geval van het afsluiten van een overeenkomst met een rechtspersoon worden de beheerder, bestuurders of welke titel dezen ook zouden voeren, onweerlegbaar geacht samen met de rechtspersoon in wier naam zij gehandeld, hebben, hoofdelijk en ondeelbaar behouden te zijn.

 

2. OFFERTES, PRIJZEN, UITVOERINGSTERMIJNEN, MEERWERKEN

a) Elke offerte, in welke vorm ook opgesteld, bindt ons slechts gedurende een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de offertedatum. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van genoemde termijn.

b) Wij hebben het recht om de prijs van de aangeboden materialen te herzien indien de prijs van het materiaal of van de kenmerkende grondstoffen tussen de datum van de offerte en de voorziene datum van levering met meer dan 10% gestegen is. De prijsstijging wordt berekend door vergelijking van de koers van het materiaal of van de grondstoffen op de relevante beurs of handelsplatform of de door de leverancier gehanteerde prijs op de twee relevante data, en toepassing van de aldus bekomen coëfficiënt op de door ons aangeboden prijs van het materiaal of van de grondstoffen. Eenzelfde herzieningsclausule is van toepassing in geval van stijging van de uurlonen.

c) Wij behouden ons het recht voor te allen tijde een voorafbetaling van 40% van de prijs te vragen vooraleer te leveren. Bij niet-afname na sommatie of wij weigering het gevraagde voorschot te betalen hebben wij het recht de bestelling/huur van rechtswege als nietig te beschouwen en zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 40% van het bedrag van de bestelling, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding.

d) Uitvoeringstermijnen worden enkel ter informatie verstrekt en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding. Evenmin geven zij recht tot vernietiging van de bestelling, tenzij zestig dagen na een aangetekende aanmaning tot levering

e) Oorlog, oproer, stakingen, rampen, weersomstandigheden waardoor er niet op een veilige manier kan worden gewerkt, ongevallen en alle oorzaken die tot gevolg mochten hebben de bevoorrading, de transportmiddelen of de verwerking door ons te belemmeren, zijn zonder meer gevallen van overmacht die vertraging of schorsing van de uitvoering der werken, of zelfs gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst wettigen, zonder dat de opdrachtgever zijn opdracht mag annuleren of welke schadevergoeding ook mag vragen.

f) Zo lopende en/of na de uitvoering der werken zoals beschreven in de offerte en/of opdracht, andere dan de overeengekomen werken dienen te worden uitgevoerd, dan wordt het onweerlegbaar geacht dat deze meerwerken worden uitgevoerd in uitdrukkelijke opdracht van de opdrachtgever tegen de alsdan geldende dagprijzen, boven en buiten de oorspronkelijke overeengekomen prijs.

g) Alle deur- en raamopeningen in de oude ruwbouw moeten voorzien zijn van zes waardige steenblokken om de deuren of ramen te bevestigen. In geval van onwaardige loszittende of ontbrekende steenblokken wordt een supplement aan de geleden dagprijs gerekend. Wij houden ons het recht voor de plaatsing te weigeren zolang aan de vereiste van de steenblokken niet is tegemoet gekomen door de opdrachtgever.

h) Elke offerte is gebaseerd op volgende principes:

– de door de opdrachtgever opgegeven maten worden onweerlegbaar beschouwd als zijnde dagmaten, met vrijstelling aan ons om een en ander controlerend na te meten; elke afwijking zal worden verrekend.

– bekledingen en chambranles worden los geleverd en zijn niet geverfd noch gevernist.

– alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

– de leveringen gebeuren tot op de begane grond van de werf; zo onze voertuigen de werf niet kunnen bereiken als gevolg van de plaatsgesteldheid, wordt een en ander verrekend.

– bij leveringen of plaatsingen op verdiepingen stelt de opdrachtgever een kraan of een lift ter beschikking, bij gebreke waarvan de supplementaire kosten worden verrekend.

– de toevoer en het verbruik van elektriciteit tijdens de werken is ten laste van de klant.

– de opdrachtgever is als enige verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van de muren waarin onze producten moeten worden geplaatst. De opdrachtgever zal hieromtrent voorafgaandelijk de nodige inlichtingen inwinnen of studies uitvoeren teneinde zeker te zijn dat de muren/het gebouw sterk genoeg is om onze producten in/tegen/aan te monteren.

– bij de prijsaanvraag/opdracht dient de klant ons plannen en gedetailleerde bestekken voor de werf te overhandigen zodat wij kunnen nagaan of de door ons te leveren materialen gemonteerd en vastgehecht kunnen worden zonder ingewerkte buizen, leidingen en dergelijke meer te beschadigen. Bij gebreke van gezegde overhandiging erkent de klant ons opdracht tot montage gegeven te hebben op zijn eigen risico en verantwoordelijkheid ondanks ons formele voorbehoud; wij wijzen in dergelijk geval elke aansprakelijkheid af.

– zowel bij het uitvoeren als herplaatsen van ramen, deuren, binnenzonwering en rolluiken kan het pleisterwerk schade oplopen die niet te vermijden is en inherent is aan de toestand van het pleisterwerk zelf; wij zullen ons inspannen om dergelijke schade te beperken zonder hieromtrent enige garantie te verstrekken noch enige verantwoordelijkheid op te nemen.

 

3. KLACHTEN

a) De opdrachtgever dient alle zichtbare gebreken en afwijkingen ten aanzien van de bestelling aan ons te melden binnen de zeven kalenderdagen na de levering en/of plaatsing en dit per aangetekend schrijven. Na deze datum is de aannemer niet meer aansprakelijk en worden geen opmerkingen over zichtbare gebreken meer aanvaard

b) Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de veertien dagen na de ontdekking ervan door de opdrachtgever aan de aannemer te worden meegedeeld bij aangetekend schrijven. De klachten dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven. In elk geval dient elke op verborgen gebreken gesteunde vordering, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 6 maanden na plaatsing of levering van de goederen.

c) Voor het hermaken of aanpassen van facturen, om welke reden ook, zal automatisch een supplement van 20.00 EUR (excl. BTW) aangerekend worden ten titel van administratieve kost.

 

4. WAARBORGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

a) Zo de opdrachtgever zelf de grondstoffen en/of materialen levert en/of plaatst, verlenen wij nopens die grondstoffen en/of materialen geen enkele waarborg noch nemen wij nopens de geschiktheid, kwaliteit, enz. van deze grondstoffen en/of materialen enige aansprakelijkheid op ons

b) het betalen van de desbetreffende factuur, zo ook het niet formuleren van klachten tegen de desbetreffende factuur en/of werken op de wijze zoals voorzien in art 3, als het louter in gebruik nemen van het gebouw waarvan de werken werden uitgevoerd, geldt als definitieve oplevering.

c) De waarborg op de door ons geleverde en/of geplaatste goederen beperkt zich tot deze die ons toegekend is door de leverancier, t.t.z. enkel tot de vervanging van het defecte stuk, met uitsluiting van de leverings- en plaatsingskosten ervan. Wij hebben het recht de rechtmatig geweigerde of onder de garantie vallende leveringen en werken te vervangen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot gelijk welke schadevergoeding (indirecte kosten, schade, gebruiksderving, exploitatieverliezen e.d.m.) te onzen laste. Eventuele waarborgen gelden slechts voor verborgen constructiefouten en kunnen nooit de door de constructeur of door onze leverancier verleende waarborg overstijgen. Bij leverings- en montagewerken behoort alle schade veroorzaakt door gebrekkige materialen die niet door ons geleverd werden, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de klant, onder voorbehoud van verhaal van deze laatste op derden. Nopens kleurvastheid, -echtheid en -verschillen is onze garantie beperkt tot deze gegeven door de fabrikant. Tenzij schriftelijk anders bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, andere gegevens slechts als benaderend en kunnen afwijkingen nimmer door de klant ingeroepen worden om afname of betaling te weigeren, noch om verbreking, ontbinding of schadevergoeding te vorderen.

d) Elke waarborg vervalt indien de klant, zonder onze voorafgaande schriftelijke toelating, beroep doet op derden om een herstelling aan de door ons verkochte of geleverde goederen uit te voeren, evenals in geval van verkeerd of overdreven gebruik of het niet-naleven van de gebruiksvoorwaarden

e) Vanaf de levering op de werf bevinden de goederen er zich op risico van de opdrachtgever, zowel voor beschadigingen door derden als voor beschadigingen te wijten aan water, vorst, vuur of vochtigheid, als voor beschadigingen door de opdrachtgever zelf of diens aangestelden. Om deze reden dienen alle goederen onmiddellijk bij levering op de werf door de opdrachtgever gecontroleerd te worden op hun conformiteit, waarbij eventuele gebreken dadelijk en uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na plaatsing of levering aangetekend moeten worden gemeld, bij gebreke waarvan onweerlegbaar geacht wordt dat het geleverd volledig conform de bestelling is.

f) Alle deuren moeten ten laatste vijf dagen na de plaatsingen door een bekwaam en hiertoe geregistreerd vakman geverfd of gevernist worden. Het niet naleven van deze termijn of het verven/vernissen door een buitenstaander leidt tot verval van elke waarborg. Eiken deuren mogen nooit gekleurd worden met ammoniak waterkleur of bitser op basis van nafta.

g) Verkleuring, opwolking van de vezels door impregnatie of windbarsten kunnen niet als een gebrek aangezien worden. De opdrachtgever moet onmiddellijk na de levering of plaatsing het nodige doen om de schrijnwerken van een beschermingslaag te voorzien, op straffe van verval van elke waarborg.

h) De opdrachtgever erkent erop gewezen te zijn dat hout een levende materie is, onderhevig aan temperatuur- en vochtschommelingen. Om deze reden moet een nieuwbouw of een verbouwing imperatief gedurende drie maanden zijn uitgedroogd alvorens enig schrijnwerk kan geplaatst worden .De opdrachtgever verbindt er zich toe de plaatsingen niet af te roepen alvorens gezegde wachttermijn is verstreken en de opdrachtgever stelt ons ervan vrij het naleven van de wachttermijn na te gaan. Zo de opdrachtgever, gelet op wat voorafgaat, met volle kennis van zaken deze wachttermijn niet respecteert om redenen eigen aan hem, erkent bij uitdrukkelijk voor eventuele schadelijke gevolgen hiervan op zich te nemen en verbindt hij zicht er toe zich ervan te onthouden hiervoor op ons enig verhaal uit te oefenen.

i) In elk geval waarin dit wettelijk verplicht is, is uitsluitend de klant verantwoordelijk voor de aanstelling en de vergoeding van een veiligheidscoördinator.

j) Het verwijderen van vetvlekken en lijmresten op beglazing, profielen en plaatwerken is ten laste van de klant.

 

5. BETALING

a) De facturen zijn op factuurdatum contant en zonder enige korting betaalbaar te Poperinge. Het trekken van een wissel of welke andere regeling ook, brengt geen schuldvernieuwing noch een afwijking aan de bepalingen van de overeenkomst mee.

b) De verkochte of geleverde of geplaatste goederen blijven onze eigendom zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke aard ook.

c) Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest van 15% per jaar haar vanaf de vervaldag.

d) In geval van foutieve niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 40,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich mee: (1) de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen, zowel van onze firma als van onze nevenfirma’s en (2) schuldvernieuwing en/of bilaterale en/of multilaterale schuldvergelijking, zowel ten voordele van onze firma als van onze nevenfirma’s. Onder ‘nevenfirma’s’ wordt verstaan: bedrijven behorende tot dezelfde groep, met dien verstande dat het bewijs hiervan met alle middelen van recht geleverd kan worden. e) Tijdens de uitvoering van de werken behouden wij ons het recht voor betalingswaarborgen te eisen. Bij gebrek aan die waarborgen zullen wij met volle recht van de opdracht kunnen afzien zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn.

f) indien de klant de hoedanigheid van consument heeft, dan zal de klant, indien de klant in gebreke blijft zijn betalingsverbintenissen na te komen, door middel van een eerste kosteloze herinnering aangemaand worden. Bij gebrek aan betaling na een periode van 3 werkdagen en 14 kalenderdagen, zal een ingebrekestelling verstuurd worden. Vanaf de ingebrekestelling zal de klant de wettelijke interest verschuldigd zijn, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van € 20,00 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150,00 is; € 30,00 vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,00 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500,00 is of € 65,00 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,00 met een maximum van € 2000,00 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500,00 is. Wanneer onze onderneming in gebreke blijft bij de uitvoering van enige in geld uitgedrukte contractuele verbintenis, kan de klant een gelijkwaardige vergoeding vorderen. Dit kan evenwel slechts, verzonden na een eerste kosteloze herinnering die mutatis mutandis alle vermeldingen bevat voorzien in artikel XIX.2 WER en het in acht nemen van een wachtperiode van 3 werkdagen en 14 kalenderdagen.

 

6. RECHTSMACHT

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht te Poperinge of de rechtbanken afdelingszetel te Ieper, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.